Tegevused, mille elluviimise eest antakse projektitoetust, jaotatakse tuginedes Eesti kalanduse 2014-2020 strateegiale ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskavale kohalikus arengu strateegias järgmisteks tegevussuundadeks:
·         I tegevussuund - kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine;
·         II tegevussuund - majandustegevuse mitmekesistamine;
·         III tegevussuund - kalasadamate uuendamine;
·         IV tegevussuund - koelmualade loomine ja taastamine;
·         V tegevussuund - sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine
 

Toetatav tegevus peab olema kooskõlas asjakohase tegevussuuna eesmärkide ja vajalik
kohaliku arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks. Toetatav tegevus peab olema otseselt eesmärkide saavutamisega seotud.
Tegevus ei ole toetatav muu tegevussuuna alt, kui selle tegevuse jaoks on ettenähtud vastav tegevussuund.
Selleks, et „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames toetust saada, tuleb esitada taotlus Virumaa Rannakalurite Ühingule.
Virumaa Rannakalurite Ühing teostab dokumentide kontrolli, hindab taotlusi ja moodustab taotluste paremusjärjestuse ettepaneku ning juhatus või üldkoosolek kinnitab nimetatud ettepaneku. Kohalik tegevusgrupp edastab kõik taotlused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA). PRIA tegeleb toetuse taotluste vastuvõtu, kontrollimise ja toetuse määramise ning väljamaksmisega.
Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest, kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” määrusest.

Vähese tähtsusega abi