Kalapüük:

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2018. aastaks

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2017. aastal

Püügipäevikulehe veergu 5 märgitavate püügivahendi tüüpide koodid

Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2017. aastaks

 Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2016. aastaks

Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded

Kalapüügiseadus

Kalapüügiseadus (vene keeles)


Kalapüügieeskiri

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid

Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastaks

Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus

Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta

Meresõiduohutuse seadus

Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

Töötlemine ja turustamine:

Toiduseadus

Kalandusturu korraldamise seadus

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded