“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetust saanud taotlejate nimekiri

Virumaa kalanduspiirkonna EMKF meettme 3.3. toetuse saajad seisuga 06.09.2017

“Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetust saanud taotlejate nimekiri seisuga 05.12.2022