Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
* Põhikirja muutmine ja eesmärgi muutmine.
* Juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete valimine ja nende volituste tähtaegade määramine, juhatuse liikme tagasikutsumine.
* Ühingu juhatuse töökorra kinnitamine.
* Revisjoni või audiitorkontrolli määramine ja sellega seotud kulude otsustamine.
* Majandusaasta aruande ja järgneva aasta eelarve kinnitamine.
* Ühingu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine.
* Strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle muudatuste kinnitamine.
* Strateegia vastuvõtmine ja muudatuste kinnitamine.
* Strateegia rakenduskava ja selle muudatuste kinnitamine.
* Paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine toetuse andmiseks projektile, mille
elluviimiseks taotletakse toetust rohkem kui 60 000 eurot.
* Projektide hindamise töörühma vähemalt 5-liikmelise koosseisu määramine.
* Teistesse organisatsioonidesse ja liitudesse astumine.
* Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine.

VRKÜ ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE REGLEMENT